DONOREN & SPONSOREN

Financiering bouw en inrichting

STICRIS is voor haar exploitatie volledig afhankelijk van subsidies in geld of in natura van de overheid en van donaties van het bedrijfsleven, particuliere organisaties en personen. Ons vrouwenopvangtehuis voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld is precies negen jaar na de brand heropend op 12 december 2020. Quota International of Suriname, thans Rotary Club of Paramaribo Quota, heeft met behulp van donoren het terrein bouwrijp gemaakt en deels van een omheining voorzien. De bouw is verder volledig gefinancierd door Apache, thans een dochtermaatschappij van APA CORPORATION, in het kader van haar Corporate Social Responsibilty. Aan de inrichting hebben Rotary Quota en via haar Iamgold Golf Charity Golf Fund een forse bijdrage geleverd. Tot slot hebben ook de Kirpalani Foundation en Olibis een aanzienlijk bijdrage geleverd aan de inrichting.

Deze donoren hebben de bouw en inrichting gefinancierd.

Financiering exploitatiebegroting

De belangrijkste kosten op de exploitatiebegroting zijn de personeels-, trainings-, begeleidings, – en voorlichtingskosten. Mede gelet op de enorme investeringen die zijn gepleegd, is het onderhoud van het gebouw en de inrichting een niet te onderschatten kostenpost.

De exploitatie tracht Sticris te financieren door zoveel mogelijk met een groep van vaste sponsors een sponsorovereenkomst aan te gaan die elk één van de dertien kamers in het opvangtehuis adopteren. Het exploitatiebudget wordt door 13 – het aantal opvangkamers- gedeeld. De sponsor wordt gevraagd om één of een halve kamer te sponsoren, door een jaarlijkse financiële bijdrage. De sponsor kan ervoor kiezen een sponsorovereenkomst te tekenen. Op de deur van de gesponsorde kamer komt dan de naam van de sponsor te staan voor de duur van de sponsoring. Met toestemming van de sponsor zal de naam en/of het logo van de sponsor blijvend (dus ook na beëindiging van de sponsoring) op onze website www.sticris.com worden vermeld.
Hierdoor is de sociale betrokkenheid in de samenleving van de sponsor permanent zichtbaar. Sticris hoopt het zo aantrekkelijk te maken voor sponsoren om haar blijvend te ondersteunen. De sponsoring wordt jaarlijks geëvalueerd. Dit gebeurt op basis van de exploitatiebegroting en het gevoerde beleid van STICRIS. Dit is ook het moment waarop de sponsor de mogelijkheid heeft om de sponsoring al dan niet voor te zetten.

Daarnaast zijn er donoren die incidenteel doneren al dan niet ten behoeve van een specifiek project.

Wilt u sponsor worden van het Sticris opvangtehuis? Wij kijken uit naar uw mail:
sticris.suriname@gmail.com

Deze bedrijven en organisaties hebben een kamer gesponsord.