HULPVERLENING

Wat is huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem en een onaanvaardbaar voortvloeisel van ongelijke machtsverhoudingen binnen een gezin, familie of relatie. Huiselijk geweld komt voor in alle lagen en groeperingen van de bevolking. De term huiselijk geweld verwijst naar de relatie tussen slachtoffer en pleger. Meestal is er sprake van een machtsverschil waarbij het slachtoffer  afhankelijk is van de dader.

Wat doet Sticris

Het doel van STICRIS is om vrouwen (de cliënten) en hun kinderen in een veilige leefomgeving op te vangen en samen met de hulpverlening te werken aan het omgaan met de gevolgen van een periode van geweld. STICRIS biedt veiligheid en bescherming bij huiselijk geweld.

Samen met de hulpverlener wordt er gewerkt aan stabilisatie van de situatie. Er wordt tevens gewerkt aan óf een veilige terugkeer naar huis in een geweldloze situatie óf dat de cliënt zelfstandig verder gaat. De begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de cliënt. Ook nazorg is onderdeel van de begeleiding. Kinderen worden nadrukkelijk meegenomen in de begeleiding.

Wijze van hulpverlening

De hulpverlening wordt uitgevoerd door maatschappelijk werkers die getraind zijn in het werken met deze doelgroep. De vrouwen en hun kinderen wordt begeleiding aangeboden in een locatie die veiligheid biedt. Het is zodanig opgezet dat de vrouwen en hun kinderen een eigen ruimte hebben waarbinnen zij hun leven weer kunnen oppakken.

De begeleiding is in eerste instantie gericht om rust en veiligheid te bieden. De hulpverlening is gericht op empowerment. Het streven is om met de vrouwen een plan te maken gericht op de toekomst en zelfstandigheid, in het bijzonder economische zelfstandigheid.

Ook wordt er psychosociale begeleiding geboden om de gevolgen van het geweld te verwerken.

Er zal met begeleidingsplannen gewerkt worden. Indien nodig  kan er meer specialistische begeleiding (psycholoog/orthopedagoog of psychiater) ingeschakeld worden.

Samenwerking

Belangrijk voor Sticris is de samenwerking met alle relevante organisaties in de keten: het Ministerie van Sociale Zaken, het Ministerie van Justitie – met name het Bureau Slachtofferhulp -, de Politie, en  alle organisaties die zich bezig houden met het tegengaan van geweld tegen vrouwen en kinderen.

Voor algemeen advies en trainingen kan Sticris een beroep doen op onze zusterorganisatie, de vrouwenopvang Arosa in Rotterdam.